SVOVLSYRE 14% 20kg Novodan 60028

10 På lager


LeveringstidRing KUN hvis overstående lagerantal er 1 stk. Da lagerstatus måske ikke er retvisende

Specialpris 325,00 kr
Pris: 360,00 kr
Produktbeskrivelse


SVOVLSYRE 20%

 


PRODUKTTYPE

Råvare til forskellig anvendelse

 

ANVENDELSE

SVOVLSYRE 20% anvendes inden for medicinal-, metal- og levnedsmiddelindustrien til

kemiske analyser og synteser. Anvendes også som syre og neutraliseringsmiddel ved

mange kemiske processer, samt til nedsætte PH værdierne i pools mm.

 

EGENSKABER

Svovlsyre reagerer under kraftig varmeudvikling heftigt med de fleste organiske stoffer

som f.eks. olie, træ og tekstil. Reaktionen kan give anledning til selvantændelse.

Svovlsyre fortyndes ved at hælde syren langsomt i vand. Hæld aldrig vand i syre.

 

KARAKTERISTIK

Tyktflydende, farveløs væske med en stikkende lugt.

BRUGSANVISNING

OG DOSERING

Dosering er afhængig af opgavens karakter.

 

PRODUKTDATA

LAGRING

Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler,

foderstoffer og lign. og adskilt fra klorholdige og basiske produkter så sammenblanding

undgås.

 

SIKKERHEDS-

FORHOLD

Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og

læge kontaktes. Hæld aldrig vand på eller i produktet. Ved ulykkestilfælde eller ved

ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm


Svovlsyre 20 % datablad