SVOVLSYRE 20% 20kg Novodan 60096

10 På lager


LeveringstidRing KUN hvis overstående lagerantal er 1 stk. Da lagerstatus måske ikke er retvisende

Beskrivelse

Nu skal man ansøge om tilladelse til køb og brug af såkaldte udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Udgangsstoffer er stoffer, der normalt sælges til lovlige formål, men kan misbruges til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer. Det gælder fx acetone, brintoverilte og svovlsyre i høj koncentration. HAV FØLGENDE PARAT NemID Oplysninger om stoffet – du skal oplyse navn på stoffet, mængde og koncentration Formål med stoffet

Ansøg om tilladelse til køb af Svovlsyre

360,00 kr
HUSK at ansøge om tilladelse til at købe svovlsyre
 
SVOVLSYRE 20%
 
PRODUKTTYPE
Råvare til forskellig anvendelse
 
ANVENDELSE
SVOVLSYRE 20% anvendes inden for medicinal-, metal- og levnedsmiddelindustrien til
kemiske analyser og synteser. Anvendes også som syre og neutraliseringsmiddel ved
mange kemiske processer, samt til nedsætte PH værdierne i pools mm.
 
EGENSKABER
Svovlsyre reagerer under kraftig varmeudvikling heftigt med de fleste organiske stoffer
som f.eks. olie, træ og tekstil. Reaktionen kan give anledning til selvantændelse.
Svovlsyre fortyndes ved at hælde syren langsomt i vand. Hæld aldrig vand i syre.
 
KARAKTERISTIK
Tyktflydende, farveløs væske med en stikkende lugt.
BRUGSANVISNING
OG DOSERING
Dosering er afhængig af opgavens karakter.
 
PRODUKTDATA
LAGRING
Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler,
foderstoffer og lign. og adskilt fra klorholdige og basiske produkter så sammenblanding
undgås.
 
SIKKERHEDS-
FORHOLD
Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og
læge kontaktes. Hæld aldrig vand på eller i produktet. Ved ulykkestilfælde eller ved
ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm
Beskrivelse

Nu skal man ansøge om tilladelse til køb og brug af såkaldte udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Udgangsstoffer er stoffer, der normalt sælges til lovlige formål, men kan misbruges til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer. Det gælder fx acetone, brintoverilte og svovlsyre i høj koncentration. HAV FØLGENDE PARAT NemID Oplysninger om stoffet – du skal oplyse navn på stoffet, mængde og koncentration Formål med stoffet


Ansøg om tilladelse til køb af Svovlsyre

Svovlsyre 20 % datablad